Kommissorium for den boligsociale bestyrelse i Slagelse

Kommissorium for den boligsociale bestyrelse i Slagelse

Den boligsociale helhedsplan 2021- 2025

Baggrund Den boligsociale helhedsplan i Slagelse som omfatter:
• Fællesorganisationens Boligforening (FOB)
• Slagelse Boligselskab (SB)
• BoligKorsør (BK)

Formål Den boligsociale bestyrelse skal:
1. sikre en effektiv ledelse, styring og koordinering på
strategisk og økonomisk niveau af den boligsociale indsats
på den bolig social indsats i Slagelse og Korsør jf.
Landsbyggefondens regulativ om tilskud til boligsocial
indsats i udsatte almene boligafdelinger af 19. marts 2015, §
6, stk. 6, nr. 2.

2. medvirke og understøtte en helhedsorienteret udvikling i
områderne med fokus på synergi mellem de kommunale
indsatser og den boligsociale helhedsplan.

3. Bestyrelsen skal løbende følge, at den vedtagne
boligsociale helhedsplan for Slagelse 2021-2025 bliver
gennemført som planlagt, herunder at både
boligorganisationer og Slagelse Kommune bidrager på den
aftalte måde.

Organisering Den boligsociale (helhedsplanens) bestyrelse består af
medlemmer:

• 3 repræsentanter fra deltagende boligorganisationer,
repræsenteret ved den/de administrerende direktør.
• 1 repræsentant fra Slagelse Kommune – (medlem af
direktionen eller lignende)
• Direktøren for Sydsjællands og Lolland-Falster politi
• Bestyrelsen ledes af et formandskab bestående af 2
bestyrelsesmedlemmer:
En direktør for en af de deltagende boligorganisationer
En direktør (eller lignende) fra Slagelse kommune
Formandskabet forbereder bestyrelsesmøder, er mødeleder
og har sparring og relation til chefen for En Fælles indsats
og tegner tilsammen med denne, den fælles boligsociale
indsats udadtil
.
• Formandskabet kan indstille en repræsentant fra
erhvervslivet (som vurderes særlig egnet til at fremme HP
effekter i områderne), til at blive medlem af bestyrelsen.
Indstillingen fremlægges til godkendelse hos bestyrelsen.

• Chefen for den boligsociale indsats er sekretær for og
betjener bestyrelsen.
Der kan indkaldes deltagere ad hoc efter behov fx til drøftelse af
konkrete emner eller problemstillinger.

Opgaver Bestyrelsen skal godkende eventuelle ændringer i delaftalerne, og
skal tage stilling i konflikter, hvis disse ikke kan afklares mellem
parterne inden for de enkelte indsatsområder.
Bestyrelsen skal løbende økonomien, som vil altid være et fast
dagsordenspunkt. 1 gang årligt følges op på udviklingen i forhold til
indikatorer i LBF portalen samt målopfyldelse i forhold til de
succeskriterier, der er opstillet i den strategiske aftale.

Den boligsociale bestyrelse har fokus på den strategiske prioritering
på tværs af de fire boligområder, som den boligsociale helhedsplan
omfatter samt kommunale prioriteringer, der kan have indflydelse
på de omfattede boligområder og den boligsociale indsats.
Bestyrelsen har ansvaret for, at det politiske niveau i Slagelse
Kommune og i boligorganisationerne informeres om fremdrift og
resultatet i helhedsplanen med jævne mellemrum.
Kompetence Det er bestyrelsens ansvar, at der sikres fremdrift, retning,
målopfyldelse og effektivitet i helhedsplanen inden for de
prioriterede områder.

Bestyrelsen har mulighed for, at foretage justeringer af indsatsen i
takt med, at indsatsen udvikles lokalt, så længe retningen og
prioriteringen i den strategiske samarbejdsaftale fastholdes.
Den boligsociale bestyrelse skal desuden sikre kompetent ledelse
af den boligsociale indsats.

Beslutninger Hver boligorganisation, Slagelse Kommune og Politi har hver én
stemme i den boligsociale bestyrelse, uafhængig af hvor mange
medlemmer de hver især er repræsenteret med i den boligsociale
bestyrelse. Eventuelle afstemninger afgøres ved flertal.
Som udgangspunkt er det mødeleder (formandskab), der under
hvert punkt konkluderer bestyrelses beslutning på baggrund af
drøftelserne. Såfremt der ikke er indsigelser erklæres punktet for
afgjort. Ved særstandpunkter kan dette på anmodning indgå i
referatet.

Mødefrekvens Der afholdes 4 årlige møder eller efter behov.
På sidste årlige møde aftales mødedatoer for det kommende år.
Ekstraordinære møder kan afholdes når formanden, et flertal af
medlemmerne eller Kompetencechefen ønsker det.

Mødeindkaldelse og referat

Mødeindkaldelse med faste dagsordenspunkter udarbejdes af
formanden og den boligsociale chef.
Dagsorden med evt. bilag udsendes elektronisk senest 5 dage før
mødedatoen.

Den boligsociale chef udarbejder referat fra møderne, der
godkendes af bestyrelsen.
Sammenhæng

DE LOKALE FØLGEGRUPPER:
For at sikre lokal forankring af indsatserne, nedsættes der lokale
følgegrupper for helhedsplanen i alle af de omfattede boligområder.
Følgegruppernes formål og deltagerkreds reguleres af et særskilt
kommissorium som godkendes af bestyrelsen

Kalender

Kalender

Om indsatsområdet

Kvindeliv

Der er gårdfest

Familiekurser

Der er gårdfest

Fællesspisning

Der er gårdfest

Beboercafèer

Pigefællesskab

Denne aktivitet er tilbud til piger mellem 12-16 år med fokus på sundhed/livsstil/pigeliv/social sundhed/mental sundhed/kultur/dannelse